سلام من شکر الله براهویی هستم
وفرزند گل احمد هستم وبرادرام
سید احمد ثناه امرالله زبیر
همکلاسی عام سفی الله وادم خان