لباس های زیبا، شاید در کوتاه مدت زیبایی ما را تکمیل کنند، ولی بی شک در مدت زمان طولانی، این یک ذهنِ زیباست که جذابیت دارد...

قطعا هیچکس نمیتواند منکر جذابیت ابدیِ یک روح زیبا شود!