‏بعضیا باید بدونن دوستشون داری تا بمونن بعضیام باید ندونن دوستشون داری تا بمونن ؛ تو از نوع دسته دومی .