نمیدونم میدونید یا نه ولی آرزوی خوشبختی کردن واسه کسی ک دوسشدارین باکسی ک دوسشداره شاید زیبا بنظر بیاد ولی پشتش یه گریه هایی هست واسه مایی ک آرزو کردیم فقد خدا میدونه و خدا.