همین که دوم شخصِ مفرد خطاب شدی بدان قضیه دارد جدی میشود!

همین که از کارهای شبانه روزیَش برایت حرف زد بدان علاقه ای هوس نشستن اطراف رابطه تان را کرده است.

همین که بله اش شد "جانم" به مرز نزدیک میشوی!

پای غیرتی شدنش که به میان آمد بدان خواستنی در کار است.

غرورش را که کم کم داشت کنار میگذاشت بدان پایِ عشق دارد در میانِ رابطه باز میشود!

اگر همه ی این ها را دیدی و دوستش داشتی بمان .فکر رفتن و ترک کردن را از سرت بیرون کن...

اگر دوستش نداری بگو که نمیخواهیَش و برو!

بلاتکلیف نکنید آدم ها را یا بمانید یا بروید اینکه هستید و در حال رفتنید عذاب میدهد انسان ها را...

این که رفتنی هستید و برایش دلبری به خرج میدهید "فاجعه" به بار می آورد!

یاد بگیرید یا باشید و برایش بمانید یا اگر پای ماندن ندارید ترک کنید و بروید!

این نماندن ها..

این نخواستن ها..

این وابستگی ها..

نابود میکند انسان ها را..!