اگر نمی توانی
مدادی باشی‌،،،،
که خوشبختی یک
نفر را بنویسد...
پس حداقل
سعی کن پاک کن باشی
که غم کسی را پاک کند...