من ایمان دارم که وفاداری خداوند را تجربه خواهم کرد. به او توکل خواهم کرد و می دانم که مأیوسم نخواهد کرد.من به هر وعده ای که خداوند در قلبم نهاد، جان خواهم بخشید.همان چیزی خواهم شد که خداوند مرا به خاطر آن آفریده است.
این باور من است.