این که کسی قصد دلگرم کردن آدمی را داشته باشد

اصلا چیز کمی نیست،

خصوصا اگر آدمی باشد

که به طور معجزه آسایی هنوز دوستت دارد...