فقط یک زن می تواند در عین حال

هم عاشق باشد،

هم آشپزی کند،

هم دلتنگ بشود،

هم کتاب بخواند،

هم گریه کند،

و هم انگار که اصلاً هیچ اتفاقی نیفتاده است..