خاص‌ترین تجربه تنهایی، تنهایی در میان جمع و در مجاورت با دیگران است. همونی که جناب سعدی میگه:

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای

من در میان جمع و دلم جای دیگر است