+ فکر کنم این دنیا واقعی نباشه!

- چرا اینجور فکر می‌کنی؟

+ آخه تو دنیای واقعی هیچوقت دختری مثل تو عاشق یکی مثل من نمی‌شه!📽 Lost