ما آدم‌های زود دلتنگ شدن هستیم... آدم‌هایی که دلتنگی شده بخشی از قلبشون؛ شاید هم کل قلب ما رو دلتنگی‌ها احاطه کرده باشن.