حامد براهویی فرزند قاسم در گورچان یکی از طوایف براهویی هست ملانور محمد وسردار خدارحم پسر سردار گل احمد .احمدزهی هستن
شکر الله براهویی سمیع براهویی آدم خان براهویی در گورچان