آخرین باری ک بغلم کرد آخرین باری ک موقع رفتن دست تکون داد آخرین باری ک باهم قدم زدیم یه دل سیر خندیدیم حسابی دعوا کردیم آخرین باری ک بهم گفت مراقبع خودت باش آخرین باری ک گفت دوستت دارم آخرین باری ک گفت میرم و جدی جدی رفت

من هیچوقت نمیدونستم آخرین باره‌.

من اگ میدونستم اینا هیچوقت قرار نیست دوباره تکرار بشه و آخرین باره بیشتر از همیشه داد میزدم میگفتم دوست داررررم بیشتر از همیشه.

اره،بیشتر از همیشه.