دنیا ! نه خوشبخت است،
نه بدبخت.
دنیا همان چیزی می‌شود
كه ما می‌بینیم.
دنیا بینش ماست.
دنیا در نگاهِ ما آفریده
می‌شود هر آدمی
آفریننده‌ی دنیای خویش است.
نگاهتون زیبا