بیرون کردن آدم‌های منفی
از زندگی‌ام به این معنا نیست
که از آن‌ها متنفرم !
بلکه بدین معناست ،
که برای خودم احترام قائلم !