وظیفه ی بدون عشق
شما را بد اخلاق میکند..

قدرتِ بدون عشق
باعث خشن شدن شما میشود

عدالت بدون عشق
شما را سخت و بی گذشت خواهد کرد

زندگی کردن بدون عشق
روح و جسم شما بیمار می کند
─┅─═ঊঈ🌸ঊঈ═─┅─