چرا زندگی باید اینقدر بی‌رحم باشه که وقتی آدم روی تختش دراز کشیده و داره به چیز نامهمی فکر میکنه، ناگهان بوی تن آدمی که دوستش داشته‌رو حس کنه و به یاد بیاره که اون قرار نیست دیگه هیچوقت کنارش باشه؟ واقعا چرا؟