آدم به هر کسی نمی گه حالم خوب نیس

اگه کسی بهتون گفت که حالش خوب نیس

بدونین یا شما باعثِ این حال خرابش هستین یا میتونین حالش و خوب کنید