۴ چيز را هرگز فراموش نكن:

به همه نمیتوانى كمك كنى

همه چيز رانمیتوانى عوض كنى

همه تو را دوست نخواهند داشت

همه را نمیتوانى راضى نگه دارى

پس آنطور كه خودت دوست دارى زندگى كن..

آرامش رهایی از طوفان نیست

بلکه آرام زندگی کردن در میان طوفان هاست!

انسان های شاد دنياى درونشان را ميسازند، انسان هاى غمگين دنياى بيرونشان را سرزنش ميكنند.