|°هَوایع سَرد اونجآش خوبه کِِ شیشه مآشین بُخآر میکُنه و تُو بِ یآدِ یِ نَفَر روش قَلب میکِشی🤍❄️