لطفا چیزای خوب آدمارو بهشون بگید،
‏خوشتیپه بهش بگو
‏خوشگله بهش بگو
‏غذاش خوشمزه س بهش بگو
‏خوشگل میخنده بهش بگو
‏صداش قشنگه بهش بگو
‏مهربونه بهش بگو
‏بذارید آدما خوبی های خودشونو ببینن
‏دلیلِ حالِ خوبِ هم باشیم...