خوبه یاد بگیریم که:

دخالت در زندگی دیگران"کنجکاوی"نیست "فضولیه".

تندگویی و قضاوت در مورد دیگران"انتقاد"نیست ،"توهینه".

هرکار یا حرفی که در آخرش بگی "شوخی کردم" شوخی نیست جانم؛حمله به شخصیت اون فرد هست.

بازی با احساسات مردم و سرکارشون گذاشتن"زرنگی"نیست اسمش "بی وجدانیه".

خراب کردن یه نفر توی جمع "جوک"نیست اسمش "کمبوده"