چقدر خوب، که هستی!

چه خوب که هوای مرا داری

و چه خوب تر که دوستت دارم!

همیشه باش؛

من نیاز دارم کسی شبیه به تو را دوست داشته باشم

من نیاز دارم کسی شبیه به تو دوستم داشته باشد...

و اینجا فقط تویی که شبیه به تویی،

فقط تویی که شبیه به تو می خندی و

فقط تویی که شبیه به تو حرف می زنی...