عادت کردیم جایی که حق باهامونه با جمله‌ی ولش کن ؛ برام دردسر میشه از حقمون بگذریم و سکوت کنیم .