دو چیز حاصل عمرست، نام نیک و ثواب

وَزین دو درگذری، کُل من علیها فان