کاش می شد،

حال خوب را...

لبخند زیبا را...

بعضی دوست داشتن ها را...

خشک کرد،

لای کتاب گذاشت؛ و نگهشان داشت...