یه بیماری هست به اسم هتروکرومیا که باعث میشه رنگ دوتا چشم باهم فرق کنه

ببینین چقدر بیماریه زیباییه...