امیدوارم یه روز انقدر دلتنگ کسی نشین که دلتون واسه قهر کردن باهاش هم تنگ بشه emoji