به شاخه پرشکوفه گیلاس تنه
می زنی
شکوفه باران می شوی 🌸🍃
شاخه گیلاس چوب است
کمتر از چوبی نباشیم
بدی را با بدی پاسخ نگوییم