باخودت تكرار كن ؛

هم اكنون به افكارم توجه مي كنم
درطول روز با فرشته هايم گفتگو مي كنم
ومشتاقانه آماده ي دريافت تمام دعاهاي
مستجاب شده و ارزوهايم هستم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌ ‌‌‌