کودکی از پدرش پرسید:
بابا مرد یعنی چه؟
پدر گفت؛
مرد به کسی میگن
که بدون هیچ چشم داشتی
خودشو وقف راحتی،
آسایش و رفاه خانوادش
میکنه
کودک گفت:کاش منم
میتونستم مثل مادرم
یه مرد بشم!