پرنده کوچکِ من

خستگی روزهای تنهایی را

تنها آغوشِ تو به در می‌کند...