یعنی نمی خواهید یه گلریزون کنید ما کولر بخریم ؟ مردیم تو این رطوبت و گرما