عشق یعنی،

در میانِ غصه های زندگی

یک نفر باشد که آرامت کند...