هر آدمی باید یکی رو داشته باشه ک به جای دوست دارم مثل حضرت بهش بگه :

"ببین! تمام من شدی"