یه جا نوشته بود: آدم گاهی آنقدر تنها می‌‌شود و با خودش حرف می‌‌زند؛ که تبدیل می‌‌شود به دو نفر !من الان هفت،هشت نفرم ...