جالب است ثبت احوال

همه چیز را در شناسنامه ام نوشته

جز احوالم ...