پیر اگر باشم چه غم عشقم جوان است ای پری!
وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری!

هر چه عاشق پیرتر عشقش جوانتر ای عجب
دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری!


اشعار استاد شهریار