آرزو می کنم
لحظه لحظه ی زندگیتون
قرین این پنج حرف ساده باشد


🌸 آرامش 🌸