برای یک روز هم که شده؛
دنبال چیزهایی که نداری نرو !
از چیزهایی که داری لذت ببر

👤چارلی چاپلین