با ارزش ترین چیز در زندگی..
این نیست که چه چیزهایی را داریم
بله اینست که..
چه کسانی را داریم