عاشق اگر می‌شوید، عاشق رفتار آدم ها نشوید!

آدم ها گاهی حالشان خوب است و گاهی بد و رفتارشان هم متاثر از حالشان است!

عاشق افکارشان شوید!

افکار حتی در بدترین حالت آدم ها هم تغییر نمی‌کند...!