بعضى ها

هر قدر که بروند بیشتر مى‌مانند

بعضى ها هم هر قدر که بمانند

بیشتر مى روند...