كاش ميشد بعضى آدمها را اصلا نديد ! بى تفاوت بود به حضورشان ، به حالِ خوب و بدشان ! لازم است گاهى بى توجه باشى تا كلاه خودشيفتگى از سر خيلى ها برداشته شود !