دلی که بشکنه، فریادشو نمیفهمی،

ولی نفرینش زمینت میزنه...