در نهضت عظیم دو بازویش

من گریه ام گرفت که آخر

آخر چرا پرنده به دنیا نیامدم...