یادم نمیاد گم شده باشم،

اما آدمای دور و برم دیگه برام آشنا نیستن!