ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﺩما ﺑﺎﻋﺚ میشن ﮐﻪ شما

بلندتر بخندید

قشنگ‌تر ببینید

ﻭ ﺯﻧﺪگی براتون ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ بشه...

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ خودتون هم ﯾﮑﯽ ﺍﺯ همین ﺁﺩما ﺑﺎﺷﯿﺪ❤️