كاش بيشتر دَستت رو گرفته بودم

يا بيشتر نِگاهت ميكردم

كاش بيشتر بهت ميگفتم دوستت دارم

يا خيلي از زندگيم راضي ام

از وقتي تو رو دارم.."

اينها فكرو خيالهای منن،

تو راه خونه٬ وقتي هنوز

چند دقيقه هم نشده

كه از تو جدا شدم. .